Regler for færden på flugtskydningsbanen

Regler for færden på flugtskydningsbanen

Definitioner

Et Skyttehold er en gruppe af skytter, som skyder sammen, dvs. sammen optager en standplads eller en bane.

Et Undervisningshold er en gruppe af skytter, som benytter en standplads eller en bane til instruktionsformål. 

Jagtbanen

Et skyttehold må maximalt tælle 5 skytter. Har et skyttehold mere end 5 skytter betragtes holdet som et undervisningshold uanset om der ikke foretages undervisning på holdet. Et skyttehold skal have minimum et kort til standpladsens dueautomat. Der er ingen begrænsning på et undervisningsholds størrelse.

Såfremt et hold venter på at komme til ved en standplads, må ingen skytter på det hold, som optager standpladsen, skyde til mere end 10 duer.

Såfremt et skyttehold ankommer til en standplads, som er optaget af et undervisningshold, skal undervisningsholdet vige standpladsen. Undervisningsholdet kan dog færdiggøre igangværende skytte inden pladsen viges. Ankommer der under undervisningsholdets vigen yderligere skyttehold er undervisningsholdet berettiget til at afvikle 2 skytter, inden der viges for næste skyttehold.

På Jagtbane kan der startes på alle standpladser og man går med uret rundt.
Skyderækkefølge: BAGDUER, VENSTREDUER, HØJREDUER, SPIDSDUER
Dette gøres for at sikre en skydning uden de store ventetider samt et jævnt flow.
Ved skift mellem banens standpladser skal der flyttes med uret rundt.

Trapbanen

Et skyttehold må maximalt tælle 6 skytter. Et skyttehold med mindre end 5 skytter kan ikke afslå at medtage yderligere skytter, før banens startfunktion er aktiveret.

Såfremt et skyttehold ankommer til banen, som er optaget af et andet skyttehold, skal det skydende hold vige banen efter endt runde. Et vigende skyttehold er berettiget til at fylde det hold, for hvilket der viges, op til 5 skytter. Skydeformen nordisk trap I (enkelt trap eller dobbelt trap) bestemmes suverænt af det skydende hold, det henstilles dog at søge en flertalsafgørelse, såfremt deltagere fra det vigende skyttehold, besætter flertallet af pladserne på banen. JCN kan dog bestemme, at der i givne tidsrum er fortrinsret for en given skydeform. således at denne skydeform afvikles, såfremt blot en skytte ønsker det.


Fremmede instruktørers brug af JCNs baner

Fremmede instruktører, er meget velkomne til at benytte JCNs baner til instruktionsformål, på linie med JCNs eget instruktørkorps. Såfremt der instrueres skytter uden jagttegn eller våbenpåtegning, skal en fremmed instruktør på forlangende af en JCN instruktør, eller et JCN bestyrelsesmedlem, kunne fremvise gyldigt instruktørbevis udstedt af DJ eller DFF. I modsat fald afbrydes skydningen øjeblikkeligt.

Forevisning af Jagttegn/Våbenpåtegning og JCN medlemsbevis/Dagskort

Alle skytter. som benytter JCNs baner, dog med undtagelse af deltagere i JCNs firma- og polterabend arrangementer, skal på forlangende af en JCN instruktør, eller et JCN bestyrelses-medlem, fremvise JCN medlemsbevis eller gyldigt dagskort.
Skytter, som ikke er under instruktion af instruktør med gyldigt instruktørbevis udstedt af DJ eller DFF, skal ligeledes på forlangende forevise gyldigt jagttegn eller våbenpåtegning. I modsat fald afbrydes skydningen øjeblikkeligt.

Opdateret nov. 2017

Alkoholdpolitik

Jagtcenter Nord har respekt for det enkelte menneskes frie valg i relation til indtagelse af alkohol.

Jagtcenter Nord påtager sig dog et ansvar, når valget går hånd i hånd med skydning.

Ansvaret medfører, at valget begrænses ved følgende leveregler, som JCN værdsætter og håndhæver!

1.   Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller andre rusmidler, i et omfang, der påvirker ens adfærd og virker generende på øvrige medlemmer eller gæster.

2.   Det påhviler enhver skytte/Skydeleder/instruktør at standse/forhindre pågældende skytte at bære, eller skyde, med våben.
En JCN Skydeleder/instruktør, eller et bestyrelsesmedlem, kan til enhver tid stoppe en skydning, blot på mistanke om unormale forhold.

3.   Såfremt en person ankommer i beruset tilstand til et arrangement, er skydelederen/instruktøren forpligtet til at meddele pågældende person, at han/hun ikke kan komme til at skyde.


Overtrædelse af disse leveregler må af overtræderen forventes at have konsekvenser i den aktuelle situation og i fremtiden.

Med venlig hilsen
Jagtcenter Nord.